The-Ally

MEDIA KA ROAST BY MUNAWAR FARUQUI

MEDIA KA ROAST BY MUNAWAR FARUQUI

Hindi Comedy

Doston enjoy karo aur share karo! 


iss waqt Desh mai Hate ki nahi pyaar ki zarurat hai.

Lets Stand together!